29 ก.ค.2557

    ล็อกอิน
รหัสผู้ใช้งาน: 
รหัสผ่าน: 
 
พิมพ์อักษรในภาพด้านบน:
           

  บริการต่างๆ

  ตารางการสอนของอาจารย์
  ตารางการใช้ห้อง
  ปฏิทินการศึกษา
  หลักสูตรการศึกษา
  กระดานถามตอบ
  รายวิชาที่เปิดสอน
  รับสมัครนักศึกษา
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา สามารถเข้าได้ตามลิงค์ข้างล่าง นี้

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


1. นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ (ดูสาขาวิชาตามรายละเอียดแนบท้าย) เลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 20 - 31 มกราคม 2557

2. นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (ดูสาขาวิชาตามรายละเอียดแนบท้าย) เลือกรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 20 - 31 มกราคม 2557

3. นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ดูตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4. นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ดูวันเวลาสอบและห้องสอบรายวิชา 0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) เนื่องจากนักศึกษาต้องเข้าสอบตาม Section ที่ลงทะเบียนเรียน

หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงวันและเวลาตารางสอบปลายภาค จากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ทุกรายวิชาแบบสำรวจ
 ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอน  
  ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
    
      
 

ให้ลงทะเบียนด้วยตัวเองเท่านั้น หากมีข้อผิดพลาดจาการลงทะเบียนให้ผู้อื่น ทางสำนักส่งเสริมวิชาการถือว่าเป็นความผิดของนักศึกษา ให้นักศึกษาชำระเงินให้ตรงต่อเวลาไม่เช่นนั้น ท่านจะไม่มีสิทธิ์สอบ

ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลเริ่มต้นด้วยการ ใส่ "วัน/เดือน/ปีเกิด" ให้ถูกต้อง