19 ธ.ค.2557

    ล็อกอิน
รหัสผู้ใช้งาน: 
รหัสผ่าน: 
 
พิมพ์อักษรในภาพด้านบน:
           

  บริการต่างๆ

  ตารางการสอนของอาจารย์
  ตารางการใช้ห้อง
  ปฏิทินการศึกษา
  หลักสูตรการศึกษา
  กระดานถามตอบ
  รายวิชาที่เปิดสอน
  รับสมัครนักศึกษา


หลักสูตรการศึกษา

 อนุปริญญา ภาคปกติ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (อ.บธ.) หลักสูตรปี 2543
 อนุปริญญา ภาคปกติ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (อ.วท.) หลักสูตรปี 2543
 อนุปริญญา ภาคปกติ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (อ.วท.) หลักสูตรปี 2536
 อนุปริญญา ภาคปกติ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาสัตวบาล (อ.วท.) หลักสูตรปี 2543
 อนุปริญญา ภาคปกติ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาสัตวบาล (อ.วท.) หลักสูตรปี 2536
 อนุปริญญา ภาคปกติ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาก่อสร้าง (อ.วท.) หลักสูตรปี 2543
 อนุปริญญา ภาคปกติ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (อ.วท.) หลักสูตรปี 2543
 อนุปริญญา ภาคปกติ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (อ.วท.) หลักสูตรปี 2536
 อนุปริญญา ภาคปกติ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาโลหะ (อ.วท.) หลักสูตรปี 2543
 อนุปริญญา ภาคปกติ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม (อ.ศศ.) หลักสูตรปี 2543
 อนุปริญญา ภาค กศ.บป. หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (อ.วท.) หลักสูตรปี 2543
 อนุปริญญา ภาค กศ.บป. หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (อ.วท.) หลักสูตรปี 2536
 อนุปริญญา ภาค กศ.บป. หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (อ.ศศ.) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปี 2552
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปี 2541
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปี 2552
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปี 2545
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แขนงวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปี 2546
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปี 2552
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปี 2552
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรปี 2542
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรปี 2540
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปี 2541
 ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปี 2550
 ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปี 2550
 ปริญญาเอก ภาคพิเศษ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (186) หลักสูตรปี 2554
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (186) หลักสูตรปี 2549
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (186) หลักสูตรปี 2549
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (186) หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) หลักสูตรปี 2554
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปี 2553
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปี 2553
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปี 2548
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) หลักสูตรปี 2553
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (วิชาเอกดนตรีไทย) หลักสูตรปี 2553
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชานาฏศิลป์ หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชานาฏศิลป์ หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชานาฏศิลป์ หลักสูตรปี 2553
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชานาฏศิลป์ หลักสูตรปี 2553
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปี 2548
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาศิลปกรรม กลุ่มดนตรี หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาศิลปกรรม กลุ่มทัศนศิลป์ หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรปี 2553
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรปี 2553
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปี 2553
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปี 2553
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หลักสูตรปี 2554
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หลักสูตรปี 2549
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หลักสูตรปี 2549
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาศิลปกรรม กลุ่มนาฏศิลป์และการแสดง หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (186) หลักสูตรปี 2554
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (186) หลักสูตรปี 2549
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (186) หลักสูตรปี 2549
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (186) หลักสูตรปี 2548
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (186) หลักสูตรปี 2547
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 5 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (186) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (แขนงวิชาธุรกิจการเงินการธนาคาร) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (250) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาวารสารศาสตร์) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (186) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการ (356) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการตลาด (354) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (358) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการ) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการ) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (แขนงวิชาธุรกิจการเงินการธนาคาร) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบัญชี (352) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบัญชี (501) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบัญชี (501) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปี 2554
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปี 2548
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปี 2548
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) หลักสูตรปี 2553
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) หลักสูตรปี 2553
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (แขนงวิชาชีววิทยา) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปี 2548
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (268) หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (แขนงวิชามลพิษสิ่งแวดล้อม) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วท.บ. หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสิ่งทอ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสิ่งทอ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสิ่งทอ หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสุขศึกษา หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาประมง (254) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาประมง (254) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาประมง (503) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (253) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (253) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (502) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (250) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (250) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (250) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (504) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตรปี 2548
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (278) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (278) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (278) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (554) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (282) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (282) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (291) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (291) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (551) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (556) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (287) หลักสูตรปี 2554
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (557) หลักสูตรปี 2554
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (275) หลักสูตรปี 2553
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (275) หลักสูตรปี 2553
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (275) หลักสูตรปี 2548
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (555) หลักสูตรปี 2553
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (283) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (283) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ (277) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ (277) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ (277) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ (552) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ.) หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาศิลปกรรม (แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ (ศศ.บ.) หลักสูตรปี 2548
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ (ศศ.บ.) หลักสูตรปี 2548
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาดนตรี (ศศ.บ.) หลักสูตรปี 2554
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาดนตรี (ศศ.บ.) หลักสูตรปี 2548
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาดนตรี (ศศ.บ.) หลักสูตรปี 2548
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาดนตรี (ศศ.บ.) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปี 2548
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (155) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิชาโทภาษาญี่ปุ่น) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (156) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (310) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย (154) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย (154) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย (301) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย (301) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย (301) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปี 2548
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปี 2548
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิชาวารสารศาสตร์) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ) หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร) หลักสูตรปี 2555
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการ (356) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการตลาด (354) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (358) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการ) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการ) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบัญชี (352) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบัญชี (501) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาบัญชี (501) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) หลักสูตรปี 2553
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (253) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (250) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (250) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (504) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (282) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (282) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (291) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (291) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (551) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (556) หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (283) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ (277) หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปี 2556
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปี 2551
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ (ศศ.บ.) หลักสูตรปี 2548
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ) หลักสูตรปี 2537
 ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปี 2548
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (186) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (186) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โครงการพัฒนาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาธุรกิจบริการ) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาสัตวบาล หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ (277) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาค กศ.บป. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาค กศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาค กศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาค กศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาค กศ.บป. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาวิชาสัตวบาล หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาค กศ.บป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ (277) หลักสูตรปี 2543
 ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ภาค กศ.บป. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปี 2543
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปี 2548
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปี 2547
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  คณะบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปี 2543